Стандартная операционная процедура(СОП) Глюкометрия

Новости

Стандартная операционная процедура (далее СОП) определение глюкозы разработана на основе международных рекомендаций и местных нормативно-методических документов.
Цель: Определение уровня глюкозы свежей капиллярной крови.
Определение: Глюкометр – прибор для количественного определения уровня глюкозы свежей капиллярной крови с помощью тест-полоски.
Ресурсы/оснащение:
1) Глюкометр;
2) медицинский спирт и вата или спиртовые салфетки;
3) тест-полоски;
4) ручка или скарификатор для прокола кожи;
5) антисептическое мыло и кожный антисептик;
6) нестерильные перчатки (неопудренные, виниловые);
7) контейнер для медицинских отходов класса Б.

СТАНДАРТТЫК ОПЕРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕДУРА ГЛЮКОМЕТРИЯ
Глюкометрия стандарттык операциялык процедурасы (мындан ары — СОП) эл аралык сунуштамалардын жана жергиликтүү ченемдик-методикалык документтердин негизинде иштелип чыккан.

БАГЫТЫ: СОП медициналык айымдардын жаңы капилярдык кандагы глюкозаны аныктоо учурундагы ишин уюштуруунун тартибин аныктайт. Аталган СОП медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын камсыздоо системасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана бардык адистердин иш-аракеттерин стандартташтырууга, ошондой эле ишти аткаруу учурунда кетирилген каталар менен байланыштуу тобокелдиктерди азайтууга багытталган.
АТКАРУУ БОЮНЧА ТАЛАПТАР: Аракеттенүү мезгилинде СОПту аткаруу милдеттүү болуп саналат, аны аткаруудан баш тартуунун жүйөөсү айтылып, документке түшүрүлүп, КР Саламаттык сактоо министрлиги менен макулдашуусу зарыл. Зарылчылыгына жараша СОП кайрадан каралып чыгып, КР ССМнын макулдугу боюнча өзгөртүлүүсү ыктымал.
Аныктама: Глюкометр – тест-полосканын жардамы менен жаңы капиллярдык кандагы глюкоза өлчөмүнүн сандык көрсөткүчтүн аныктоо үчүн прибор.
Ресурстар/жабдылышы:
1) Глюкометр;
2) медициналык спирт жана кебез же спирттелген кагаз майлыктар;
3) тест-полоскалар;
4) калем сап жана терини тешүү үчүн скарификатор;
5) самын жана тери антисептиги;
6) Б классындагы медициналык калдыктар үчүн контейнер.

СОП Глюкометрия (на русском)
СОП Глюкометрия (кыргызча)